Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Christelijk Fanfarekorps Excelsior hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Christelijk Fanfarekorps Excelsior houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Christelijk Fanfarekorps Excelsior zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN LEDEN VAN DE VERENIGING

Persoonsgegevens van leden worden door Christelijk Fanfarekorps Excelsior verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie (leden overzicht en automatisch incasso contributie);
 • Communicatie over uitvoering, concerten en uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor nieuwe leden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Christelijk Fanfarekorps Excelsior de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Christelijk Fanfarekorps Excelsior opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen naam en contactgegevens ten behoeve van uitnodigen voor jubileum/reünie voor maximaal 5 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DONATEURS

Persoonsgegevens van donateurs worden door Christelijk Fanfarekorps Excelsior verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Donateursadministratie (donateur overzicht en automatisch incasso donatie);
 • Het informeren van de donateur d.m.v. nieuwsuitingen/uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor donateurs;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Christelijk Fanfarekorps Excelsior de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Christelijk Fanfarekorps Excelsior opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men donateur is.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN REÜNISTEN

Persoonsgegevens van reünisten worden door Christelijk Fanfarekorps Excelsior verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Reünisten overzicht;
 • Het informeren van de reünisten over het programma en de betaling;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldformulier voor reünisten;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Christelijk Fanfarekorps Excelsior de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Christelijk Fanfarekorps Excelsior opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode tot en met de reünie van 4 april 2020.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de automatische incasso;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Christelijk Fanfarekorps Excelsior bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, maximaal 5 jaar, voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Christelijk Fanfarekorps Excelsior van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur van de vereniging is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Christelijk Fanfarekorps Excelsior
Singel 40
8771 SW Nijland
info@excelsior-nijland.nl